برای دلباختگی یک لحظه کافی است،اما«عشق حقیقی»به وقت نیازدارد

معیارهاوملاکهای گزینش همسر

روان شناسان ومتخصصان خانواده معتقدندکه:«هراندازه زن ومردقبل ازازدواج اطلاعات صحیح ترودقیق تری نسبت به یکدیگرداشته باشد،بهترمی توانندموفقیّت ویاشکست زناشویی خودراپیش بینی کنند.»

مطالعات نشان می دهدکه افرادتمایل دارندهمسرانی مشابه خودبرگزینند.شاخصهای این تشابه عمدتاًاعتقادات مذهبی،تحصیلی،فرهنگی،خانوادگی،اقتصادی واجتماعی می باشد.اینگونه افرادزندگی راتقریباًمشابه هم تعریف می کنندواهداف ورؤیاهای آنان نیزبه یکدیگرنزدیک تراست.

عوامل فرهنگی یکی ازشاخصهای مهمّی است که یک زوج رابه یکدیگرنزدیک می کند؛زمینه های فرهنگی روابط بین آن دوراخلاّق،جالب وپویاترمی نماید.هراندازه فردباهمسرخودوجوه اشتراک فرهنگی،بیشتری داشته باشد،برای سازگاری بااوآماده تروبااختلافات کمتری مواجه می شود.

هرازدواجی،اگرازابعادگوناگون موردتوجه قرارگیرد،ازدواج مرکّبی است؛زیراعلی رغم تلاش طرفین درانتخاب همسری باتشابهات بیشترذاتی واکتسابی،بازهم زن ومردتفاوتهای بسیارچشمگیری بایکریگرخواهندداشت.بنابراین آنان بایدیادبگیرندکه بااین تفاوتهازندگی کنندوباحل وفصل تفاوتهاورسیدن به تفاهم درزندگی مشترک،ثمره ی این پیوندمقدّس یک ازدواج شادورضایت بخش باشد.

برخی ازویژگی هامانندمسئولیّت پذیری بایدبین زن ومردمشترک باشد.تحقیقات درزمینه ی مقایسه ی گروهی اززوجهای خوشبخت وسازگارازمسئولیّت پذیری،بیشتراززوجهای سازش نیافته وجداشده است.

هم چنین پژوهش هانشان می دهدکه تاحدودزیادی خوشبختی وبدبختی زن ومردراازابتدای زندگی مشترکشان می توان پیشگویی کرد،وبه بیان دیگربسیاری ازمشکلات آنهاقابل پیشگیری خواهدبود.به همین جهت امروز،آموزش بیش ازازدواج زوجهای جوان یک ضرورت مسلّم تلقی می شود.هراندازه دختروپسراطلاعات بیشتری درجهت شناخت خودوهمسرآینده شان داشته باشندوملاکهای معقول تری رابرای انتخاب همسردرنظربگیرند،درزندگی زناشویی خودبامشکلات وناسازگاریهای کمتری مواجه خواهندبود.

جوانان عزیزبایدتوجه داشته باشندکه،خانواده،به مثابه ی دژی استوارونهادی مقدّس،بیشترین مسئولیت رادررشدوتحوّل،تربیت وتعالی وسعادت وجودانسان برعهده دارد.

خانواده کانونی است که درآن ارزشهای اخلاقی،باورهای دینی ومعیارهای اجتماعی ازنسلی به نسلی دیگرانتقال می یابدوزمینه ی رشدعاطفی،تربیت اخلاقی اعضای خانواده فراهم می گردد.

خانواده،اصلی ترین وحیاتی ترین ستون سلامت وامنیّت اجتماعی است.درنظام الهی،هدف اصلی ازدواج رسین به آرامش روان وآسایش خاطر،پیمودن طریق رشد،نیل به کمال انسان وتقرب به ذات حق است.

خداوندسبحان می فرماید:

«اوخدایی است که همه ی شماراازیک فردآفرید؛وهمسرش رانیزازجنس اوقرارداد،تادرکناراوبیاساید... .»

وبایددقّت داشت که ازدواج،امری است بسیارمهم وسرنوشت ساز،کامیابی یاشکست درآن،درزندگی آینده بسیارتأثیردارد.همسرخوب وهم کفوومتناسب،زندگی راقرین آرامش وآسایش میکند.چون مهمترین تکلیف وتوان«زن»به عنوان ستون اصلی خیمه ی خانواده«آرامشگری»است وزمینه رابرای پرورش استعدادهای درونی وترقّی وتعالی فراهم می سازد.وبرعکس شکست درازدواج وانتخاب همسر،موجب یأس،افسردگی،شکست،دلسردی،پیری زودرّس و...می شودواستعدادهای درونی راازحرکت وتکامل بازمی دارد.

دراین مبحث سعی شده،اصولی ترین معیارهاوملاکهای انتخاب همسرشایسته،به جوانان عزیزمعرّفی شودوبه گونه ای همسربرگزینندکه بایکدیگر«همتا»و«متناسب»باشند،ودرزندگی مشترک،روابط فی مابین همسران بهتر،سالمتر،پرجاذبه تر،شیرین تروباصفاترگردد.

بزرگان ورهبران دینی ما(ع)،صاحب نظران،روان شناسان،متخصصان خانواده،شرایط وملاکهای وویژگیهایی رابرای ازدواج موفق توصیه می کنند.این توصیه هارامی توان به دودسته تقسیم کرد:

الف)شرایط وویژگی های فردی

اوّلین مسایل مطرح درازدواج،زمان وسن مناسب ومیزان رشدفردبرای ازدواج است.دراین رابطه سه شرط اساسی رابه اختصارمی توان نام برد:

1-بلوغ جسمانی،روانی،عاطفی،اجتماعی،اخلاقی،اقتصادی،ذهنی،فرهنگی وآرمانی.

2-داشتن هدف وانگیزه برای ازدواج.

3-داشتن اطلاعات لازم درموردانتظارات،تکالیف ووظایف درزندگی زناشویی.

ب)معیارهاوملاکهای ازدواج:

هراندازه دختروپسرازنظرویژگی های گوناگون نزدیکترباشند،ترکیب آن دودرزندگی زناشویی استوارتروعمیق ترخواهدبود.این مجموعه ویژگی هادرمنابع اسلامی باعنوان«اصول کفویت وهمانندی»عنوان شده است که درابعادگوناگون چون:ایمان ودینداری،اخلاق نیک،اصالت خانوادگی،عقل وهوش،جمال وزیبایی،تناسب سنی،شغل زوجین،سلامت ازاعتیاد،دوشیزه بودن و...ارآنهایادشده است ودراین مبحث به صورت اجمال به برخی ازاین ویژگی هاومعیارهااشاره خواهدشدکه عبارتنداز:

1-ایمان ودینداری:

پایبندی به ارزشهای دینی ودرجامعه مابه«اصول آیین مقدّس اسلام»بدون شک یکی ازعوامل مهم خوشبختی درزندگی زناشویی است.دین به عنوان یک عامل درونی افرادراازارتکاب به اعمال خلاف انسانی بازمی دارد.علاوه براین زن،ومردباایمان وتقوی،ازهرجهت برای تربیت فرزندان صالح شایسته ترهستند.

بدون تردیدازمهمترین عوامل پیوندپایداروازدواج موفق وزندگی آرام،همسویی بینش هاوباورهای دینی وپای بندی عملی زوجین به ارزشهاومعارف الهی است.برهمین اساس پسران ودختران خداباوروپاک اندیش درآرزوی داشتن همسری مؤمن ونیک سیرت،وعامل به ارزشهای قرآنی هستند.چنین گرایشی درامرازدواج برخاسته ازنهادپاک وفطرت کمال جوی انسان است وخداوندمتعال بهترین ازدواج راوصلت پاکان ومتّقیان بایکدیگرمی داندومی فرماید:

«...زنان پاک ازآن مردان پاک ومردان پاک ازآن زنان پاکند... .»

ودرهمین رابطه پیامبراکرم(ص)می فرمایند:

«کسی که به خاطردین وایمان زنی بااوازدواج کند،خداوندهمه ی دنیایش رابرای اوفراهم می کند.»

عفت وپاکدامنی،امانتداری،وفای به عهد،تقیّدبه امربه معروف ونهی ازمنکر،رعایت حقوق دیگران،اجتناب ازظلم وتعدّی،حجاب ودوری ازنامحرم،نجابت وحیاازجمله صفاتی است که می توانددلیل روشنی دردیانت هرشخصی باشد.

اهمیّت وضرورت دینداری درانتخاب همسربدین جهت می باشدکه،دوهمسرمی خواهندیک عمرباهم زندگی کنند.تحت تأثیرعقاید،افکار،باورها،رفتار،کردار،گفتاریکدیگرقرارخواهندگرفت.همسردیندار،همسرش رابه خداباوری وخداترسی،تقوا،اخلاق نیک،عمل صالح،وترک گناه تشویق وترغیب میکندودرپیمودن راه سعادت وخوشبختی،یارومددکارش خواهدبودواسباب نیک بختی وکمال اورافراهم خواهدساخت.برعکس یک همسربی ایمان،همسرش رابه گناه وبدبختی خواهدکشید.

2-اصالت خانودگی:

اصالت وشرافت خانوادگی دختروپسریکی ازاساسی ترین ملاکهای ازدواج،به ویژه درجامعه ی اسلامی ماست.کلمه ی اصالت ازاصل گرفته شده واصل به معنای ریشه آمده است.یعنی دختروپسرازخانواده هایی باشندکه دارای اصل وریشه هستند.

شناخت خصوصیّات ووضعیت تربیتی وفرهنگی خانواده ی همسرآینده،درایجادتفاهم بین پسرودختردرزندگی،نقش اساسی راایفامی کندومی تواندملاک قابل اعتمادی برای چگونگی نحوه ی تربیت فرزندان وارتباطات متقابل درزندگی زناشویی تلقّی شود.

توصیه های اسلام دراین زمینه آن است که،تاحدامکان خانواده همسرپاک وعفیف باشند،زیرااخلاق ورفتارخانواده،جنبه های عقلی آن ازلحاظ هوشمندی وکودنی،وزمینه های اعتقادی آن،درزندگی جدیدونسل اثرمی گذارد.نطفه،ماده ی اولیّه تشکیل دهنده ی جنین ازجنبه هاوخصایص وراثتی والدین وحتی اجدادشان متأثراست،اگرآنهاناسالم باشندامیدی به اصلاح فرزندنیست،مگردرمواردی بسیارنادر.

پیامبراکرم(ص)دراین باره می فرمایند:

«باخانواده ی خوب وشایسته وصلت کنید؛زیراخون اثردارد.»

ودرجای دیگرمی فرماید:

«برای نطفه های خودگزینش کنیدوباکسانی که همتای شماهستندازدواج نمایید.»

وبازدرباره ی اهمیّت همین موضوع فرموده اند:

«برای نطفه های خودگزینش کنید؛زیرازنان بچه هایی همانندبرادران وخواهران خودبه دنیامی آورند.»

دختروپسربایددرخانواده هایی رشدیافته باشندکه درآنهاپدرومادری عاقل ودلسوز وباهمه ی وجوددررشدوتعالی فرزندکوشیده باشند.برخلاف خانواده هایی که زن وشوهرفرزندان رابه حال خودرهاکرده وبه دنبال هواوهوس های خودهستندویااین که درکانون خانوادگی آنهابویی ازمحبّت واحترام وتکریم شخصیّت دیگران استشمام نمی شود.

بنابراین،دختروپسری که درصدد انتخاب همسرهستندبایدسعی کنندحتی المقدورباخانواده های شریف واصیل وصلت نمایندوازازدواج باخانواده های پست وفرومایه جداًاجتناب نمایندکه غالباًبامشکلاتی مواجه خواهندشد.درخانواده های اصیل پدران ومادران کوشیده اندازنظراخلاقی ورفتاری برای فرزندان خودنمونه والگوباشندوبدون تردیدپدرومادرصالح ازنظرارثی نیزسرمایه های بس گرانبهایی رابه فرزندان خودانتقال می دهند.دختروپسری که دریک خانواده ی اصیل رشدمی یابند،سجایای اخلاقی راازپدرومادرخودبه ارث می برندودربرخوردبادشواریهاوسختیهای زندگی هرگز ازجاده ی درستی وراستی خارج نمی شوند.به عبارت دیگرپای بندی به آبرووحیثیت آنان راازانحراف بازمی دارد.

پس درمسأله ی انتخاب همسر،ازدواج بایک فرد،یعنی،پیوندبایک خانواده وفامیل ونسل،زیرا:

-این فردجزئی ازآن خانواده می باشدومانندیک شاخه ازدرخت،که شاخه ازریشه های همان درخت تغذیه کرده است.

-باتشکیل خانواده،یک عمربایدباخانواده طرفین رفت وآمدومعاشرت داشت.

-خوب وبدبودن خانواده هادراجتماع،درزندگی مشترک فرزندانشان نیزتأثیردارد.

-صفات وخصوصیّات آنان نیزدرفرزندان مؤثراست.

-ازنظرایمان وتقواوسایرجنبه های اخلاقی وفرهنگی می تواننددررفتار،کرداروگفتارفرزندان تأثیربگذارندو... .

3-اخلاق نیک:

اخلاق نیک یعنی،صفات وخُلق وخوهای پسندیده درنظرعقل سلیم وشرع مقدس.زندگی زن ومرددرمحیط خانوادگی احتیاج به اخلاق دارد،زیراتنهادرپرتوقانون نمی توان زندگی کردوهمه ی انبیانیزبه خاطرزنده کردن اصول اخلاقی مبعوث شده اند.

پیامبراسلام(ص)می فرمایند:

«همانابرانگیخته شدم تامکارم اخلاق رابین مردم زنده کنم.»

اخلاق نیک وجاذبه های رفتاری پسرودختری که می خواهند«زندگی مشترکی»راشروع کنندیعنی این که،درکانون گرم خانواده هردوبایداصول اخلاقی رارعایت کنندوآن اصول عبارتنداز:جذابیت های بصری وگیرایی کلامی،نحوه حشرونشراجتماعی،برخوردهاورفتارهادرشرایط وموقعیّت های گوناگون،توجه به نظافت وبهداشت فردی وپاکیزگی وتمیزی منزل،نحوه ی غذاخوردن،خوابیدن،آراستگی ظاهر،درنگاه کردن وسخن گفتن باهمدیگر،درابرازلطف ومحبّت،درهدیه دادن وهدیه گرفتن،درمهمانی هاوپذیرایی ها،درجشن هاوترحیم ها،درسفرهاوگشت وگذارها،درخریدهاودادوستدها،تقدم درسلام کردن واحوال پرسی بازیباترین کلامهاوواژه ها،درابرازدوستی وعشق وعلاقه نسبت به همدیگر،دروقت شناسی ووفای به عهد،دراقامه ی نمازوروزه گرفتن،درمعاشرت بااهل فضل ومعرفت والگوهای مطلوب رفتاری،و...،خلاصه درهمه ی رفتارهای نیک شخصی،خانوادگی،شغلی واجتماعی همسران،یعنی مجموعه ی آنچه ازانسان سرمی زندونسبتاًپایداروقابل مشاهده است می تواندازمهم ترین جاذبه های زندگی مشترک ویاخدای ناکرده ازعوامل زمینه سازسردیها،بی تفاوتی هاوبعضاًجدایی هاباشد.

پیامبراسلام(ص)حضرت محمدمصطفی(ص)می فرمایند:

«هرگاه کسی به خواستگاری نزدشماآمدودینداری وامانتداری(اخلاق)اوراپسندیدید،به اوزن دهید... .»

4-عقل وهوش:

بعدازدینداری،اصالت خانوادگی واخلاق نیک،«عقل وهوش»ازمهمترین شرایط یک همسرخوب محسوب می شود.تدبیرامورزندگی وپیمودن راه سعادت ودرستکاری وبرطرف نمودن مشکلات زندگی مشترک کارساده ای نیست.

طبق بررسی هاومطالعات آسیب شناسی خانواده،اصلی ترین علّت کشاکش های خانوادگی،سردیها وبی رغبتی ها،اخم هاوقهرها،بی تفاوتی هاوافسردگیها،بدزبانی هاوتندیها،طردهاوخانه گریزی ها،اضطرابهاوپریشانیها،گاه اختلالات روانی،برخی آسیب پذیری های رفتاری وکژرویهای اجتماعی«همسران»وسرانجام طلاقهاوجداییهاوریشه ی اصلی همه ی اختلافات زناشویی،عدم تناسب در«عقل وهوش»بین زن وشوهرمی باشد.

دراینجالازم است ابتداعقل وهوش تعریف شوندوسپس درباره ی اهمیّت وضرورت آن درانتخاب همسرمطالبی ارائه گردد.

عقل چیست؟

عقل درلغت به معنای حفظ وبازداشتن می باشدودراصطلاح عبارت است از«این که درانسان قوّه ای است که به واسطه ی آن حقایق کلّی رادرک می کندومصالح ومفاسداموروسودوزیان آنهاراتشخیص می دهد.وچون شأن آن این است که انسان راازخطرنادانی وسفاهت بازدارد،عقل نامیده شده است.»

هوش چیست؟

هوش یکی ازجالب ترین نیروهای روانی است.روان شناسان آن رابه صورتهای مختلف تعریف کرده اند.هوش یعنی،«بینش دراموروحل مسأله»-«هوش استعدادیادگیری است»-«هوش عبارت ازمجموعه نیروویاظرفیّتی است که به فردیاری می دهدتادرمحیط خودبااندیشه ای سنجیده ورفتاروکرداری مؤثروباهدف عمل کند.»

همه ی پیشرفتهای مادی،معنوی،اخلاقی،اجتماعی،سیاسی وهمچنین کارهای عملی وفعّالیّتهای آموزش به هوش انسان بستگی داردوهرچه افرادباهوش ترباشند،درزندگی مشترک بهره مندتروکامیاب ترخواهندبود.

میزان باهوشی انسان به ارگانیزم بدن(خصوصاًمغز)وازسوی دیگربه تجربه هاوماجراهایی که براوگذشته است بستگی دارد.

بایدتوجه داشت که طبق تحقیقات وپژوهش ها،انسان هاازنظربهره ی هوشی به سه دسته تقسیم شده اندکه عبارتنداز:

الف)سه درصدانسان هاعقب ماندگان ذهنی هستندکه خودسه گروهند؛کاناها،کالیوهاوکودن ها.

ب)نودوچهاردرصدانسان هانرمال وطبیعی هستندکه خودچندگروهند؛مرزی ها،بهنجار پائین تر،بهنجارها،بهنجاربالاتر،باهوش ها،پرهوش هاوسرآمدها.

ج)سه درصدانسان هانابغه هاهستند.

دررابطه بابهره ی هوشی افرادچنین گفته اند؛بایدمتوسط وزن مغزانسان750گرم باشد.اگروزن مغزانسان کمتراز750گرم باشد،جزءگروه عقب ماندگان ذهنی قرارمی گیردواگروزن مغزبین750گرم تا1200گرم باشد،جزءگروه نرمال هاست واگروزن مغزانسان بین 1200گرم تا1400الی1500گرم باشد،جزءگروه نابغه هامی باشدوبالابودن بهره ی هوشی علاوه بروزن مغزبه چین خوردگیهای سطح مغزو...نیزبستگی دارد.

لذاباتوجه به مشخصات افرادازنظرعقل وهوش،بایدجوانان درانتخاب همسر،کسی رابه عنوان همسردرزندگی مشترک خودانتخاب کنندکه باهمدیگرتناسب داشته باشندوبعدهادچارمشکلاتی نشوند.

امام علی(ع)می فرماید:

«بپرهیزیدازازدواج بااحمق!زیرامصاحبت وزندگی بااوبلاست وفرزندانش نیزتباه می شوند.»

ودرهمین باره اماه صادق(ع)می فرماید:

«عقل چیزی است که خداوندرحمان به وسیله ی آن پرستش وعبادت می شودوبهشت به وسیله ی آن به دست می آید».

5-جمال وزیبایی:

به هیچ کس لازم نیست یادبدهید،که گل رادوست بدار،شماگل وهرچیززیبایی راکه به اونشان دهید،به طرفش حرکت خواهدکرد.گوشه ای اززندگی انسان درتمام عمر«زیباکردن زندگی»وضمیمه کردن زیبایی هابه «من خویش»است.

این نیاز«زیباپسندی»دراکثرصحنه های زندگی نقش دارد،ومکتب اسلام برای هدایت آن طرح وبرنامه داردوزیباپسندی یکی ازمحورهای تربیت ورشدشخصیّت انسان است.هروقت انسان به پدیده ی زیبایی برخوردکردوتوانست آن راضمیمه ی«من خود»کند،احساس می کندشخصیّتش رشدکرده(خانه زیبای من-زن زیبای من-فرزندزیبای من-لباس قشنگ وزیبای من-ماشین زیبای من و...)

جامعه هم این قضاوت راتاحدودی تأییدمی کندوشخصیّت انسان رابامتعلّقات زیبای اواندازه گیری می کند.

یکی ازعواملی که درازدواج نقش مهمّی دارد،قیافه ظاهری ووضع جسمانی همسرمی باشد.«زیبایی»یک امتیازاست ودرشیرینی وسعادت«زندگی زناشویی»تأثیربسزایی دارد.اگرچه ازدواج وتشکیل خانواده ریشه های متعدّدداردمانند(تدیّن،اخلاق نیک،تشکیل خانوادگی،عقل،سلامت جسم وروح،علم وسوادو...)امّا«زیباپسندی»دهلیزازدواج است واکثرهمسرهاازاین راه همدیگرراانتخاب می کنندواگر«عشق»راروانکاوی کنیم،زیباپسندی یکی ازریشه های اصلی آن است.

خداوندزیبایی اندام رادرپیکرانسان امانت گذاشته تادرانتخاب همسر،پروانه هارابه طرف گلهابکشاندوفرمان الهی انجام شود.وبه همین جهت اسلام به مردوزن اجازه می دهدکه قبل ازازدواج یکدیگرراببینندوبپسندند،وحتّی دراین باره تأکیدوسفارش هم می کند.

پیامبراسلام(ص)می فرمایند:

«خوبیهارانزدزیبارویان بجوئید،زیرادرصورتی که روی زیبا داشته باشند،کارهایشان نیزبه طریق اولی نیکوخواهدشد.»

ودرجای دیگرمی فرمایند:

«هنگامی که خواستیداززنی خواستگاری کنید،چنانچه اززیبایی صورتش سؤال می کنید،ازمویش نیزسؤال کنید،زیرامونیزیکی ازدوجمال محسوب می شود.»

پسرودختری که می خواهندکانون گرم خانواده راتشکیل دهندوتاپایان عمربادلی سرشارازعشق،صلح،صفا،دوستی ومحبّت درانحصارهم باشندوزندگی کنند،لازم است یکدیگرراازهرجهت دوست داشته باشندوازاندام،چهره وشکل ظاهری هم خوششان بیاید.

زیبایی همسر،درحفظ وتقویّت عفّت وایمان همسرش تأثیردارد.اگرکسی اززیبایی همسرش راضی باشد،چشم وفکروعملش،متوجّه دیگران نخواهندشدوحسرت«زیبایان بیگانه»رانخواهدخوردوبه دنبال«بیگانگان»نخواهدرفت ودچار«خیانت»به همسرنمی شود.(چه مردچه زن).

زیبایی ازدیدگاه زن ومردیکسان نیست،بلکه مقابل هم است.زیرازیبایی همسرازنظرمرد،تناسب اندام ظرافت مووابرو،نازکی لبهاوصدا،ایمان،حیا،عفّت وپاکدامنی زن است وازنظرزن،زیبایی همسر،قدرت،نیرومندی،هیکلی چهارشانه،صدای کلفت،موهای خشن،شهرت اجتماعی,توان دفاع وغیرت وپاکی چشم وفکروعمل است.بایدتوجه داشت که علاوه برنکات فوق،مسأله ی زیبایی وسلامت جسم زوجین ازنظرژنتیک وداشتن فرزندان سالم وباهوش،دارای اهمیّت زیادی است.

درباره ی تأثیرعوامل ارثی والدین درویژگی های بدنی وروانی فرزندان،پژوهشهای فراوانی انجام گرفته است،نتایج آنهانشان داده اندکه رنگ پوست،گروه خون،استعدادبلندی یاکوتاه قدی،شکل وقیافه ودستگاههای حسی درحدوسیعی تحت تأثیرعوامل ارثی قراردارند.رنگ وشکل چشمها،اندازه وشکل بینی،اندازه دهان وشکل لبها،دندانها،داشتن یانداشتن حساسیت دربرابراشیاءواوضاع مختلف تاحدودزیادی ازعوامل ارثی پیروی می کند.بنابراین اگرپدرومادرهردوکوتاه قدباشند،بیشتراستعدادکوتاه قدی درمیان فرزندانشان دیده می شود.اگریکی ازآنهابلندقدودیگری کوتاه باشد،فرزندان آنهابیشترمستعدکوتاه قدی هستند.واگرهردوقدبلندباشند،فرزندان آنهامستعدبلندقدی هستند.

دراینجالازم است سه مطلب تذکرداده شود:

1-گرچه زیبایی ظاهروتناسب اندام رادرانتخاب همسرنمی توان نادیده گرفت،امّانبایدبه عنوان بزرگترین هدف ومعیاروملاک ازدواج محسوب شود،بطوری که دیگرمعیارهاراتحت الشعاع قراردهد،بلکه هنگام انتخاب همسربایدهردوبُعدزیبایی،(زیبایی صوری وظاهری یاتناسب اندام)و(زیبایی باطنی یامعنوی وفرهنگی مانندایمان،تقوا،حیا،عفّت،هوش واستعداد،نجابت واصالت خانوادگی و...)ترکیب شودوبه همه ی آنهااصالت داده شودکه دراین صورت زندگی مشترک یک عمرگلستان می شود.

«زیبایی ظاهری»بایددرکناردیگرصفات ومعیارها،موردتوجه وبررسی قرارگیرد،نه به طورمستقل.زیبایی تناسب اندام بدون تدیّن وشرافت خانوادگی و...،آفتی است خطرناک وبلایی است رسواگرکه اگربرمبنای ارزشها ی الهی پیوندنخورد،بزودی ناپایدارخواهدبود.

پیامبراکرم(ص)می فرمایند:

«کسی که(فقط)به خاطرزیبایی زنی بااوازدواج کند،دراوامورناخوشایندخواهددید.»

وبازفرمودند:

«ازخضراءالدمن«گیاه روییده درخرابه»بپرهیزید.«گفته شد:ای رسول خداخضراءالدمن چیست؟فرمود:زن زیبارویی که درخانواده ای فاسدرشدکرده است.»

2-گرچه زیبایی(ظاهری،معنوی،فرهنگی و...)امری است پسندیده ونیکوودرانتخاب همسربایدموردتوجه قرارگیرد،لیکن نبایدازحدمعمول تجاوزکندوبه صورت«مشکل پسندی»درآیدوانسان راازازدواج به موقع بازداردویااینکه طرفین تناسب درزیبایی نداشته باشند.بلکه اگراززیبایی نسبی برخورداربودندودین واخلاق همدیگرراقبول داشتند،بهتراست بعدازتحقیقات وشناخت کافی(درهمه ی زمینه ها)ازهمدیگر،باتوکل برخداوندوراهنمایی وارشادوالدین،باهمسرموردنظرازدواج نمایندومطمئن باشندکه عقل وایمان واخلاق نیک وخانواده های اصیل وباشرافت بسیاری ازکمبودهاراجبران می کند.

3-بهتراست پسرودختردرمراسم خواستگاری،بااجازه ورضایت والدین،همدیگرراببینندوواقعیّت هارابه همدیگربگویندواگرنمی توانندهمدیگرراتاقبل ازخواستگاری رسمی ببینند،برای شناخت لازم وتشخیص جمال وزیبایی دخترموردنظر،خوب است پسر،مادریاخواهرویایکی ازخویشان نزدیک ومورداعتمادرابرای دیدن انتخاب کندوبفرستدتازن موردنظرراخوب ببینندوخصوصیّاتش رابرای اوتوضیح دهند.

حضرت امام خمینی(ره)می فرمایند:

«هریک اززوجین می توانند(درمراسم خواستگاری)مستقیماًازیکدیگردرباره ی هم تحقیق کنند،مشروط به آنکه این تحقیق مستلزم حرام نباشد.هریک اززوجین می توانندبدن دیگری راباشرایط زیربه منظورتحقیق ببینند.1-نگاه به قصدلذّت وریبه نباشد.2-ازدواج متوقّف براین نگاه باشد.3-مانعی ازازدواج این دودرمیان نباشد...

3-بهتراست این دیدن ازروی لباس نازک باشد.4-بایداین نگاه آخرین تحقیقی باشدکه هریک اززوجین انجام می دهندو...».بنابراین صحبت کردن آنهابه قصدلذّت،یاخلوت کردن آنهادرمحیط بسته ویانگاه کردن به قصدلذّت،یالمس کردن یکریگرحرام است وبایدازآن اجتناب کنند.

6-تناسب سنی:

توجه به تناسب سنی وجسمی مسأله ی مهمّی درزناشویی است ودراین زمینه بایدتناسبی باشدتامنجربه عواقب تلخ نگرددوسن پسرودختردرازدواج ازدونظردارای اهمیّت است:

1-جنبه های روانی:انسان درفرآیندرشدازنظرروانی درسنین مختلف دارای ویژگی های متفاوت می باشد.

جنبه ی فیزیولوژیکی:علاوه برجنبه های روانی،ارضای غرایزجنسی خودمسأله مهمّی است.

سن ازدواج درشرایط جغرافیایی واقلیمی مختلف متفاوت است.معمولاًدرمناطق گرم،سن بلوغ وازدواج پایین ترازمناطق سردوکوهستانی است.مهم نیست که فرددرچه سنی بالغ می شود،آنچه مهم است،این می باشدکه دختروپسراحساس کنندکه ازنظرفیزیولوژیکی وروانی نیازبه ازدواج دارند.تشخیص زمان مناسب ازدواج وفاصله ی سنی زوجین ازسوی پسرودخترتازه بالغ مشکل است.دراین مورداستفاده ازراهنمایی های پدران ومادران ومشاوران خانواده ضرورت دارد.

معمولاًچون دختران ازنظررشدبدنی وروانی ازپسران جلوترمی باشندورشدآنان سریعتراست وزودتربه سن تکلیف شرعی وبلوغ بدنی می رسند،آمادگی بیشتری برای انتخاب همسروشروع زندگی زناشویی رادارند.

درروایات اسلامی راجع به سن ازدواج وفاصله ی سنی زن وشوهر،اشاره به موضوع بلوغ شده که طرفین درسنین پایین،یعنی اوایل بلوغ ازدواج کنندوبه همین علّت دراسلام سن تکلیف شرعی دختران9سال تمام قمری وپسران15سال تمام قمری می باشدوتفاوت سن دختروپسر(درازدواج)بادرنظرگرفتن موقعیّت جغرافیایی وعوامل فرهنگی متفاوت است.

باتوجه به تحقیقات انجام شده وبلوغ زودرس دربعضی مناطق وموقعیّتهای مختلف جغرافیایی،فرهنگی،اقتصادی و...،بهترین سن ازدواج برای دخترخانم ها16الی20سالگی وبرای پسرها18الی23سالگی می تواندباشدومناسب ترین فاصله ی سنی،پسرودختردرازدواج بین1الی5سال می باشدواگرهم،سن آنهامساوی باشدویااینکه دخترخانم چندسال ازپسربزرگترباشداشکالی ندارد،لکن فاصله ی سنی(بین1الی5سال)ازنظرروانشناسی وفیزیولوژی ارجحیّت دارد.واین تفاوت بدین جهت است که زن هادراثربارداری وزایمان وشیردادن به کودک،غالباًازمردهازودترپیروشکسته می شوندوطراوت وشادابی خودراازدست می دهند.زن اگرچندسالی ازشوهرکوچکترباشد،مدّت بیشتری می تواندنظرشوهررابه خودجلب کندوتمایلات روحی،روانی وجنسی اوراارضاءنماید،درنتیجه برای همیشه صلح،صفا،دوستی،عشق ومحبّت درکانون گرم خانوادگی آنان حاکم خواهدشد.

7-شغل وازدواج:

یکی ازعواملی که درانتخاب همسربایدموردتوجه قرارگیرد،نوع شغل پسرودخترمی باشد.درموردشغل شوهرآنچه مهم است،تأمین نظردختراست وبالعکس.درواقع می توان گفت که؛درگزینش همسر،دررابطه باشغل مواردزیربایدازطرف هریک اززوجین موردتوجه قرارگیرد:

1-نوع شغل.2-محل شغل.3-سطح شغل.4-میزان درآمد.

هرمردی بایددراجتماع به کاری مشروع وموردعلاقه اش اشتغال داشته باشد،هم به جامعه خدمت کند،هم مخارج خودوخانواده اش راتأمین نمایدواسلام نیزمردم رابه جدّیّت وتلاش وکارترغیب نموده ودراین باره امام سجّاد(ع)می فرمایند:

«خداوندازآن کس خشنودتراست،که خانواده خودرابیشتردررفاه ونعمت قراردهد.»

جامعه مانندارگانیسمی(organicism)است وبرای اینکه اجتماع انسان هااداره شوند،بایدهرکسی شغلی بپذیردودرانجام آن تلاش وجدّیّت کند.

جامعه به پزشک،روحانی،مهندس،کشاورز،صنعت گر،معلّم،تاجر،کارمند،راننده،نانوا،کارگر،کارفرما،پاسبان و...دیگرمشاغل اجتماعی نیازدارد.جوانان عزیزبایدتوجه داشته باشندکه هرشغلی یک ویژگی خاص خودرادارد.بعضی شغل هاپردرآمد،بعضی کم درآمد.لازمه ی بعضی شغل هامسافرتهای طولانی ودوری ازخانواده،بعضی شغل هاشب بیداری و...،بنابراین پسرودخترقبل ازازدواج،بایددرباره ی شغل همسرآینده ی خود،خوب بیندیشندوتحقیق کنند.اگردیدندمی توانندبالوازم وآثارشغل اوبسازند،ازدواج رابپذیرندوتصمیم بگیرندکه خودشان راباوضع موجودتطبیق دهندوإلّادرآینده چیزی جزاسباب زحمت،دردسر،ناراحتی برای خود،همسروفرزندان رانخواهندساخت.پس بایدقبلاًدقّت شودوبه تفاهم برسند.

عوامل مهم ومؤثردرانتخاب همسرمناسب

عوامل متعددی وجوددارندکه درازدواج مؤثّرمی باشند،چنانچه این عوامل نادیده گرفته شوندزوجین درزندگی شادوخوشبخت نخواهندبود.ازدواج هایی که بدون توجه به این عوامل انجام پذیرد،سعادت وخوشبختی درآن احتمالی ونگران کننده است.دختروپسری که ازنظراجتماعی،فرهنگی،سطح تحصیلات،وضعیت مالی،سیاسی،اخلاقی،سن وشغل شرایط ناهماهنگی داشته باشندوباهم اختلاف سطح داشته باشند،درزندگی مشترک نمی توانندهماهنگی ایجادکنندودیریازودباناسازگاری ونابسامانی مواجه خواهندشد.چنانچه پیوندزناشویی گسسته نشود،نشاط وشادمانی وخوشبختی درآن نخواهدبود.

کفویت در«انتخاب همسر»عوامل وابعادگوناگون داردکه مهمترین ومؤثرترین آنهادرگزینش همسرمناسب به طورمختصرعبارتنداز:

1-عوامل اجتماعی:

یکی ازعواملی که موجب اختلاف درزندگی زناشویی می شود،عامل اجتماعی است.درانتخاب همسربایدعوامل اجتماعی متعدّدی راموردتوجه قرارداد:

الف)خانواده های مرفه وطبقات اجتماعی بالابایدسعی کنندباخانواده های هم سطح خودازدواج نمایند.

ب)چنانچه جوانی باخصوصیّات برجسته ولی ازطبقه اجتماعی پایین بخواهدباجوانی ازطبقه اجتماعی بالاازدواج کندبایداووخانواده اش راباویژگی های خودآشنانمایدوباتشکیل جلساتی آنان رابااقوام وخویشاوندان خودمواجه سازد.دراین حالت اجتماعی،ناسازگاری کمترخواهدبود.

ج)چنانچه جوانی ازطبقه اجتماعی بالابخواهدباجوان دیگری ازطبقه اجتماعی،پایین ازدواج کند،قبل ازهرچیزبایدموضوع راباخانواده خوددرمیان بگذاردوتربیتی بدهدکه خودوخانواده،شرایط خانوادگی همسرآینده اش رابپذیرد.

د)جوانانی هستندکه برای آنان مسأله ی تربیت واصالت خانوادگی دررأس همه ی امورقراردارد.این گونه افرادهرگزنبایدباخانواده هایی که احتمالاًپای بندبه ارزشهای معنوی وهنجارهای اجتماعی نیستندازدواج کنند.

ه)چنانچه فردی درشرایطی قرارداردکه امکان تحرک اجتماعی اوبه پایگاه اجتماعی بالاترمی رود،بایدباکسی که همان شرایط راداشته باشدازدواج کند.مثلاًدانشجویی که رشته ی پزشکی می خواندوفعلاً(بالقوه)پزشک می باشد،امّادرآینده رسماًپزشک خواهدشد،می تواندبایک دخترخانمی که همان شرایط راداشته باشدازدواج نماید.

برای بررسی وضع اجتماعی،کسب اطلاعات درباره ی خانواده مانندخُلق وخُوی والدین،شغل آنان،محل تولدورشدخانواده،تعدادخواهروبردارووضعیت هریک،شرایط زندگی پدرومادر،ازنظرجدایی یازندگی باهم ضروری است.این اطلاعات می تواندبه ارزیابی انتخاب همسرکمک کند.

2-عوامل فرهنگی:

مهمترین عاملی که درازدواج نقش مؤثری دارد،عامل فرهنگی است.چه بسیارخانواده هایی که به علّت ناهماهنگی درزمینه های مختلف فرهنگی وضع نابسامانی دارندویک عمرراناشادوناراحت می گذرانند.

عوامل فرهنگی ابعادمختلفی داردکه مهمترین آنهاعبارتنداز:الف)دین ومذهب.ب)آداب ورسوم.ج)لباس پوشیدن وآرایش ظاهر.د)سنّت ها.اعتقادات وباورهای دینی وارزشی.

3-تناسب سنی وجسمی:

رشدجسم مسأله ای مهم درزناشویی است ودراین زمینه بایدتناسبی باشدتامنجربه عواقب تلخ نگردد.سلامت جسم وتناسب فاصله ی سنی بین پسرودختردرازدواج تاحدودی زیادی بایدموردتوجه قرارگیردتاازعشق ومحبّت هم واززندگی درکنارهم لذّت ببرند.ودرقسمتهای  قبل درباره ی معیارتناسب سن درگزینش همسرمطالبی ارائه گردید.

4-سطح تحصیلات:

میزان تحصیلات ازعوامل مهم تشکیل دهنده ی شخصیّت افرادمی باشد،بخصوص درایران تعیین کننده سرنوشت شغلی ووجهه ی اجتماعی است.مواردزیررامی توان درباره ی میزان تحصیلات زن وشوهرموردتوجه قرارداد:

الف)مرددارای تحصیلات عالی وزن دارای تحصیلات متوسطه است.

ب)میزان تحصیلات زن ومردیکسان است.

ج)زن دارای تحصیلات عالی ومردازتحصیلات کمتری برخورداراست.

ه)مرددارای تحصیلات عالی وزن بی سواد،یاتحصیلات اندکی دارد.

درحالت اوّل ودوم مشکلی ایجادنمی شودولی درحالت سوم وچهارم غالباًزندگی زناشویی مواجه باناسازگاری ودرپاره ای ازموارد،باازهم پاشیدگی روبرومی شود.

علم ودانش وسوادبرای انسان یک کمال ومزیّت است وبافردباسوادوچیزفهم بهترمی توان تفاهم کرد.بهترمی توان مصالح خانواده رادرک کردودرتعلیم وتربیت فرزندان کوشاوموفق بودووظایف خویش رادرک نمود.لکن بایدگفت هرفردباسوادی،چیزفهم،عاقل وباتدبیرنخواهدبود.بعضی هاچون تحصیل کرده اندخودشان راازدیگران فهمیده تر،برتروعاقل ترمی دانندوحتّی حاضرنیستندبه موعظه های خیرخواهانه ی دیگران گوش فرادهند.بنابراین تحصیلات علمی وداشتن مدرک عالی علمی رانمی توان معیارفهم،عقل،دراین وتدبیرامورزندگی برای شخص محسوب داشت.چه بسیارندافرادبی سوادیاکم سوادی که ازفهم وشعورودرایت کافی برخوردارندوبرای زندگی کردن نسبت به خیلی ازافرادباسوادمناسبترمی باشند.

5-عوامل اخلاقی وروانی:

عوامل مؤثّردرازدواج هریک درجای خودمهم است ولی مهمترازهمه،عوامل اخلاقی وروانی است.بسیاری ازکسانی که ازدواج هایشان ازهم گسیخته است،علّت راعدم توافق اخلاقی ذکرمی کنند.هرچندممکن است این سرپوش برای پوشاندن سایرعوامل باشدولی داقعیّت این است که عدم توافق اخلاقی وروانی که درازدواج نقش مؤثردارندبه دودسته تقسیم می شوند.

الف)عوامل توفیق وحفظ زناشویی که عبارتند از:حوصله وبردباری،صداقت،خلوص،مهربانی،صمیمیّت،اعتقادواطمینان،نظم وانضباط،همکاری،سازگاری،تعهّد،سخاوت،وفاداری،احساس مسئولیت،مودّت وحسن تفاهم،انعطاف پذیری و... .

ب)ویژگی های فردی که درامرزناشویی نقش منفی دارندوعبارتنداز:

خِنسیّت(خسیس بودن،پستی)،عصبانیت،دورویی،دروغ،پنهان کاری،پرخاشگری وخشونت،لجاجت،خودبینی وتحقیردیگری،بی انضباطی و... .

6-عوامل اقتصادی:

عوامل اقتصادی می توانندعامل اختلاف درزندگی زناشویی باشند.ابعادمختلفی که دراین باره مطرح می باشندعبارتنداز:الف)مسکن.ب)وسایل زندگی.ج)هزینه های رفاهی ومعیشت.

هریک ازامکانات فوق درزندگی مشترک نقش مهمّی دارندوعدم وجودیاکمبودآنهامی تواندعامل اختلاف وناخشنودی گردد.نکته ای که حایزاهمیّت است،این است که اختلاف سطح اقتصادی دردوخانواده که قصدازدواج دارندبایدموردتوجه قرارگیرد.

همتایی درجنبه ی اقتصادی درباره ی مردان بایدبیشترموردتوجه باشد.آنان سعی کنندازخانواده هایی همسربگیرندکه ازلحاظ اقتصادی درسطح پایین تری باشد،تاازدواج زن بااوموجب رشدوتکامل بوده وزن ازسطحی که درآن است بالاترآید.ازدواج مردی فقیربازنی که دروضع بسیارخوبی وبه انواع نعمتهامتنعم بوده کاری خلاف نیست،ولی ازلحاظ اخلاقی گناه است،ازآن بابت که زمینه رفاهی خوبی رااززن سلب کرده واورااسیرفقرونداری خودنموده است.

گرچه طبع بلندبسیاری ازدختران پاک وبزرگوارایران زمین،باعث آن می شودکه مسایل مادی واقتصادی رابه کلّی نادیده وناچیزانگارندولی درهمه حال آن ناراحتی وشکنجه وجدان برای شوهرموجودخواهدبود.

7-عوامل سیاسی:

یکی ازعواملی که می تواندموجب اختلاف وناسازگاری درخانواده گردد،عقایدسیاسی است.منظورازبینش سیاسی طرزفکرفرددرمورددولت،هیأت حاکمه،مسؤولان اجرایی ونظام سیاسی کشوراست.اختلاف نظردرامورسیاسی به دلایل وجودزیربنای عقیدتی حتی ممکن است بین پدرومادر،فرزندانشان وخویشاوندان جدایی بیندازد.

عوامل مهم ومؤثردرانتخاب همسرنامناسب

دراین بحث بایدبه مواردی اشاره کنیم که در«انتخاب همسرنامناسب»دخالت داشته ومنجربه شکل گیری پیوندزناشویی نامطلوب وناخواسته می گردد.بنابراین زوج های جوان همواره قبل ازاین که به فکرانتخاب همسربرای زندگی آینده خودباشند،حتماًتمامی عوامل ومسبب های این موضوع رادرنظربگیرندتااز«ازدواج ناموفق»جلوگیری شود.

مواردی که سبب انتخاب همسرنامناسب می گردند،عبارتنداز:

1-تصمیم عجولانه درازدواج:

درواقع بایدگفت که سرعت بیش ازاندازه درگزینش همسرجایزنیست.عواملی چون رسیدن کامل به سن بلوغ(عقلی،جسمی،روانی،اجتماعی،فرهنگی،تاحدودی اقتصادی)،مشورت باوالدین وبزرگترها،شناخت کامل ازهمسرموردنظرو...،می توانندکمک شایانی به زوج های جوان نمایند.

2-ازدواج درسن کم:

جوانان عزیزسعی کنیددرسن کم ازدواج نکنید،مگراینکه به بلوغ کامل رسیده وآمادگی لازم رابرای تشکیل خانواده داشته باشید.هرگزتابع احساسات وهواهای نفسانی نباشید.همواره کوشش کنیدعقل ومنطق راسرلوحه ی کارخودقراردهیدوهمواره مبنارابراین قراردهیدکه عقل سلیم،تفکّرواندیشه براحساس وعاطفه غلبه نماید.وقتی که نیازواقعی به ازدواج پیدانمودیدوشرایط مناسب راداشتید،می توانیداقدام به انتخاب همسروتشکیل زندگی مشترک نمایید.دراین صورت می توانیدزندگی خوب وایده آلی راتشکیل دهید.

3-انتخاب همسربرای راضی کردن دیگران:

بعضی ازنوجوانان وجوانان باتوجه به اصراروفشاروالدین،برای خشنودکردن آنها،بدون توجه به نیازهای واقعی وشخصی خودشان وعدم آمادگی لازم،ازدواج می کنندودرآینده احتمال پشیمانی ودلسردی ویامشکلات دیگری درزندگی مشترک آنهامی رود.

درواقع بایداذعان داشت که درچنین مواردی،نبایدبرای راضی کردن دیگران ازدواج کرد.به عبارت دیگر،این خودجوانان هستندکه باانتخاب درست ومناسب همسرموردنظر،مُتَنَفِع وباانتخاب نادرست ونامناسب مُتَضَرِرمی شوند.

4-شناخت ناکافی ازیکدیگر:

شناخت ازقبل،برخوردباطرف مقابل،پی بردن به ویژگی های اخلاقی وخصوصیّات روانی وبسیاری ازاین قبیل موارد،درانتخاب همسرمناسب می تواندکمک کننده باشد.هرگزقبل ازاین که شخصی رابه صورت کامل نشناخته ایدبااوازدواج نکنید.

5-انتظارات غیرواقع بینانه:

همواره سعی کنیدکه درزندگی مشترک توقعات خودراکم کنید.ازچشم هم چشمی های نادرست وناپسندخودداری کنید.سعی نماییدهمسرتان راباآنچه که هست وآنچه که می تواندباشددوست داشته باشید.تلاش نماییدکه زندگی رابرای خودوهمسرتان تلخ نکنید.ازتوقعات بیجاوناشایست خودداری کنید.

6-مسائل رفتاری وشخصیّتی حل وفصل نشده:

اگردرشخصیّت یارفتارکسی که بااوقصدازدواج دارید،کیفیّات نامطلوب ازقبیل؛حسادت،بدخُلقی،پرخاشگری،عدم احساس مسؤولیّت،بی صداقتی،سِماجَت و...،مشاهده می کنید،ازخودبپرسیدکه آیامایلیدبقیّه ی عمرتان رادرصورت ازدواج باچنین فردی درگیراین مسایل کنید؟ویژگی های شخصیّتی،معمولاًبعدازازدواج تغییرنمی کنند،مگردرموارداندکی.پس بنابراین باتوجه به مطالب قیدشده،می توان نتیجه گیری کردکه بااشخاصی که بامسایل رفتاری وشخصیّتی منفی مواجه هستند،ازدواج نکنید.

*کسی رابه عنوان همسرانتخاب کنیدکه به شماشبیه باشد.

باتوجه به پژوهش هایی که به عمل آمده،باثبات ترین ازدواج ها،آنهایی هستندکه زن وشوهربیشترین شباهت هارابه هم داشته باشند.طبق بررسی های بالینی شباهت اخلاقی وشخصیِتی زن وشوهرروی موفّقیت ازدواج آنهانقش تعیین کننده ای دارد.

پنجاه شباهت مهم که درموفّقیّت ازدواج نقش تعیین کننده دارندعبارتنداز:

ا-زمینه های خانوادگی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی.2-هوش.3-تحصیلات.4-مهارت های کلامی.5-انتظارازنقش یکدیگردرازدواج.6-نظردرباره ی توزیع قدرت درخانواده.7-فلسفه سیاسی.8-تعدادفرزندان موردنظر.9-زمان بچه دارشدن.10-سلیقه تربیت فرزندان.11-نظردرباره سیگارکشیدن وزمینه های اعتیادآور.12-میزان ارتباط باخانواده همسر.13-منش وخلق وخو.14-وقت شناسی.15-وابستگی.16-میل به صمیمیّت.17-نقش اختلاف وطرزحلّ وفصل آن.18-طرزبرخوردباخشم.19-دوستی بادیگران.20-توقع خلوت.21-میزان جاه طلبی.22-هدف های زندگی.23-نگرش درباره ی چاقی ولاغری.24-اعتقادات مذهبی.25-میزان شرکت درمراسم مذهبی.26-انتخاب محلّ زندگی.27-پرداختن خانواده به امورمعنوی.28-سرگرمی هاوعلایق.29-موسیقی موردعلاقه.30-میزان ارزش برای فعّالیّت های جسمانی.31-میزان پولی که بایدپس اندازوخرج شود.32-چه مبلغی بایدصرف خریدلباس،تعطیلات وغیره شود.33-پولی که بایدخرج دیگران شود.34-قبول میزان ریسک درسرمایه گذاری ها.35-نگرش درباره ی نظافت خانه،لباس،بدن و... .36-طرزبرخوردبابیماری.37-معیارهای سلامتی وبهداشتی.38-مهارتهای میان شخصی واجتماعی.39-میزان پرداختن به مهارتهای اجتماعی.40-اندازه وسبک خانه(ازنظرمعماری).41- نوع مبلمان وتزئینات خانه.42-نوع مسافرت موردعلاقه.43-طرزگذراندن تعطیلات.44-برگزارکردن مناسبت ها...45-میزان مصرف وقت باهم.46-زمان خوابیدن وبیدارشدن.47-درجه ی حرارت خانه درروزوشب.48-فعّالیّت هابه هنگام شام وناهار.49-برنامه های موردعلاقه تلویزیونی.50-خریدلوازم زندگی.

منبع:راهنمای ازدواج امیرملک محمودی

استادابراهیم امینی

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم تیر ۱۳۸۸   توسط فاطمه | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مدیروبلاگ: امیدوارم که مطالعه ی مطالب این وبلاگ بتواندیک تحـــول اساسی درتفکرجوانان کشورمــان پیرامــون مســائل ازدواج وانتخــاب همسر بوجودبیاورد.
امیدوارهستم که این مطـــــــالب بتواندبــه شمــــــــــــادرشناخت همســـــــــــــرواقیعتــان کـمـک کند،ازدرگیرشدن دردام اشتباهات مصون بمانیدوازهمه مهمتراین که بتوانددرنحوه نگــــرش به زنـــدگی زناشوئـیـتــان تحــــــول عظیمی بوجودبیـاورد.

پیوندهای روزانه
زن روز
سايت لباس خارجي1
سايت لباس خارجي2
سايت لباس خارجي3
ژست هاي عکس براي عروس دامادهاخارجی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
مرداد ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
خرداد ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
پیوندها
با که گویم که در این ورطه چه ها می بینم؟!
روزنامه اينترنتي بابافارس
طنزنوشته های یک اسکل السلطنه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM